დასრულებული

საჯარო მოხელეთა უფლებების დაცვა პოლიტიკურად ნეიტრალური და დისკრიმინაციისაგან თავისუფალი საჯარო სამსახურისთვის საქართველოში

ხანგრძლივობა: 20 აპრილი, 2015 – 31 აგვისტო, 2016

პროექტის ბიუჯეტი: 86,500 ევრო

 

პროექტის მიზანია:

 • ხელი შეუწყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური და დისკრიმინაციისაგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის შექმნას;

 • ხელი შეუწყოს საჯარო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვას სასამართლოსადმი მიმართვის გზით სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლების შემთხვევაში;

• ხელი შეუწყოს საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლებას მათი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ.

 

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

• იურიდიული მომსახურების გაწევა საჯარო მოსამსახურეებისათვის, რომლებიც სამსახურიდან უკანონოდ, პოლიტიკური მიზეზით გაათავისუფლეს ან სხვაგვარად არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი საჯარო სამსახურში

• პოლიტიკური მიზნით გამართული აქციების/შეხვედრების და მასში საჯარო მოსამსახურეების მონაწილეობის მონიტორინგი;

• განათლების სამინისტროში შექმნილი პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან  გათავისუფლების საკითხების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება, რომელიც შეიძლება გათვალისწინებული იყოს სხვადასხვა სამინისტროებში/პროკურატურაში მოსალოდნელი გამოძიების ალტერნატიული მექანიზმების შექმნის შემთხვევაში.