გამგეობა

  • თამარა სართანია
  • მიხეილ ბენიძე
  • გიორგი გულიაშვილი
  • მარიამ კიკვაძე
  • სალომე მუხურაძე
  • ბაია პატარაია
  • არჩილ ფაშალიშვილი
  • ია ხასაია
  • ნინო ჯაფარიძე