დასრულებული

საქართველოში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამოქალაქო დაკვირვება

ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2016 – 31 ოქტომბერი, 2016

ბიუჯეტი: 55,690 აშშ დოლარი  

პროექტის მიზანი: 

• გრძელვადიანი დაკვირვების საშუალებით სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს შექმნა; 

• არჩევნების დღის სანდო დაკვირვების უზრუნველყოფა პარალელური ხმის დათვლის (PVT) ტექნიკური მხარდაჭერის საშუალებით. 

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:  

• საქართველოს მასშტაბით 62 გრძელვადიანი დამკვირვებლის დახმარებით წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი; 

• წინასაარჩევნო კამპანიის შუალედური და საბოლოო ანგარიშების გამოცემა; 

• არჩევნების დღეს პარალელური ხმის დათვლის (PVT) შერჩევისა და დაკვირვებისთვის ექსპერტის დახმარება; 

• არჩევნების დღის სმს სიმულაცია.