დასრულებული

ორგანიზაციის ინსტიტუციური გაძლიერება კვლევასა და ადვოკატირებაში

ხანგრძლივობა: 1 ნოემბერი, 2015 – 31 ივლისი, 2018

პროექტის ბიუჯეტი: 142, 556$ (FOSI დაფინანსებულია 79, 396$)


პროექტის მიზანია:

 პოლიტიკის კვლევის კვალიფიციური გუნდის შექმნა; 

 ორგანიზაციაში პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბება; 

 ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კვლევის პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება;

 კვლევის შედეგად შექმნილი პროდუქტების კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება.


პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: 

 სხვადასხვა სახის კვლევის პროდუქტების (policy study, policy paper, policy brief) მომზადება;

 კვლევის პროდუქტების კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება;

 მკვლევარების ტრენინგი და მენტორობა.