დასრულებული

საქართველოში საარჩვნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა 2013 და 2014 წლების არჩევნებზე

ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი 2013 - 30 ივნისი 2014

პროექტის ბიუჯეტი: 93 938 ევრო

პროექტის მიზნები:


პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები: