სახელმძღვანელო

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და საჯარო მოხელეების უფლება-მოვალეობები წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში - 2020